ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

 1. GIỚI THIỆU

1.1 Chào mừng bạn đến nền tảng BeeTalk (các “Platform”). Xin vui lòng đọc các Điều khoản Dịch vụ cẩn thận trước khi sử dụng nền tảng này hay việc mở một tài khoản BeeTalk (“Tài khoản”) để bạn nhận thức được quyền lợi hợp pháp của bạn và nghĩa vụ đối với BeeTalk và những chi nhánh và các công ty con (cá nhân và tập thể, “Công ty” với , “chúng tôi”, hay “của chúng tôi”).

1.2 “Dịch vụ” chúng tôi cung cấp hoặc cung cấp bao gồm: (a) các nền tảng, (b) các dịch vụ được cung cấp thông qua các nền tảng và phần mềm máy khách của Công ty (“Phần mềm”), và (c) tất cả các thông tin, các trang liên kết, tính năng, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, hình ảnh, đồ họa, âm nhạc, âm thanh, video, tin nhắn, thẻ, nội dung, chương trình, phần mềm, dịch vụ ứng dụng (bao gồm không giới hạn bất kỳ dịch vụ ứng dụng điện thoại di động) hoặc các vật liệu khác được cung cấp qua mạng lưới dịch vụ liên quan của nó ( “Nội dung”). Bất kỳ tính năng mới được thêm vào hoặc làm tăng các dịch vụ cũng phải chịu những khoản Dịch vụ.

1.3 SỬ DỤNG DỊCH VỤ HAY MỞ TÀI KHOẢN, BẠN CHẤP NHẬN NHỮNG ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI HOẶC TRUY CẬP PLATFORM. NẾU BẠN DƯỚI 18 TUỔI HOẶC “TUỔI TRƯỞNG THÀNH” LIÊN QUAN NƠI BẠN ĐANG SỐNG, BẠN PHẢI ĐƯỢC PHÉP TỪ PHỤ HUYNH HAY PHÁP LUẬT BẢO HỘ ĐỂ MỞ TÀI KHOẢN VÀ PHỤ HUYNH HOẶC NGƯỜI BẢO HỘ PHÁP PHẢI ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ. NẾU BẠN KHÔNG BIẾT BẠN ĐẾN “TUỔI TRƯỞNG THÀNH” HAY CHỰA TẠI BẠN ĐANG SỐNG HAY KHÔNG HIỂU PHẦN 1.3 NÀY, XIN ĐỪNG TẠO TÀI KHOẢN CHO ĐẾN BẠN ĐÃ GẶP PHỤ HUYNH CỦA BẠN HOẶC NGƯỜI BẢO HỘ PHÁP LÝ ĐỂ TRỢ GIÚP. NẾU BẠN LÀ CHA MẸ HOẶC NGƯỜI BẢO HỘ PHÁP LÝ CỦA TRẺ VỊ THÀNH NIÊN, NGƯỜI ĐANG TẠO TÀI KHOẢN, BẠN PHẢI CHẤP NHẬN NHỮNG ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ THAY MẶT CỦA VỊ THÀNH NIÊN VÀ BẠN SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO TẤT CẢ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN HOẶC DỊCH VỤ, KỂ CẢ SẢN PHẨM ĐƯỢC MUA BỞI VỊ THÀNH NIÊN, DÙ CÁC TÀI KHOẢN CỦA VỊ THÀNH NIÊN ĐƯỢC MỞ HOẶC TẠO SAU NÀY VÀ CÓ THỂ TRẺ VỊ THÀNH NIÊN SẼ KHÔNG ĐƯỢC GIÁM SÁT TRONG KHI ĐANG MUA ĐÓ.

1.4 Công ty có quyền sửa đổi các Điều khoản Dịch vụ bất cứ lúc nào mà không báo cho người sử dụng. Tiếp tục sử dụng các Dịch vụ của nền tảng này, hoặc bằng cách đăng ký một tài khoản, sẽ được coi là chấp nhận không thể thu hồi của những sửa đổi đó.

1.5 Công ty có quyền thay đổi, sửa đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt bất kỳ phần nào của nền tảng này hoặc các dịch vụ bất cứ lúc nào. Công ty có thể phát hành một số Dịch vụ hay tính năng của họ trong một phiên bản beta, trong đó có thể không hoạt động hoặc trong cùng một cách phiên bản cuối cùng có thể làm việc, và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp như vậy. Công ty cũng có thể giới hạn một số tính năng hoặc hạn chế truy cập của bạn đến các bộ phận, hoặc toàn bộ, nền tảng hoặc dịch vụ theo ý mình và không cần thông báo hay trách nhiệm.

1.6 Công ty có quyền từ chối cung cấp cho bạn truy cập vào nền tảng hoặc dịch vụ hoặc cho phép bạn mở một tài khoản với bất kỳ lý do.

 1. BẢO MẬT

2.1 Sự riêng tư của bạn là rất quan trọng đối với chúng tôi. Để bảo vệ tốt hơn quyền lợi của bạn, chúng tôi đã cung cấp chính sách bảo mật của Công ty để giải thích thực tiễn bảo mật của chúng tôi một cách chi tiết. Vui lòng xem lại chính sách bảo mật để hiểu làm thế nào công ty thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến tài khoản của bạn và / hoặc việc bạn sử dụng Dịch vụ. Bằng việc sử dụng dịch vụ hoặc đồng ý với các Điều khoản của dịch vụ, bạn đồng ý của bộ sưu tập Công ty, sử dụng, tiết lộ và / hoặc chế biến các nội dung của bạn và dữ liệu cá nhân như được mô tả trong Chính sách bảo mật.

2.2 Người dùng sở hữu dữ liệu cá nhân của người dùng khác (các “Bên nhận”) phải (i) tuân thủ tất cả các luật bảo vệ dữ liệu cá nhân được áp dụng; (ii) cho phép người sử dụng khác (“Bên tiết lộ”) để loại bỏ anh ta / cô ta từ cơ sở dữ liệu của Bên nhận; và (iii) cho phép Bên Tiết lộ để xem xét lại những thông tin đã được thu thập về họ bởi Bên nhận.

 1. GIẤM PHÉP GIỚI HẠN

3.1 Công ty cấp cho bạn một giấy phép giới hạn truy cập và sử dụng các dịch vụ theo các điều khoản và điều kiện của các Điều khoản Dịch vụ cho chỉ sử dụng cá nhân. Giấy phép này không cho phép bạn để làm cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc sử dụng bất kỳ phái sinh của các dịch vụ (bao gồm không giới hạn bất kỳ của các yếu tố cá nhân, hoặc Nội dung). Tất cả các nội dung độc quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương hiệu, logo và tài sản trí tuệ khác hiển thị trong nền tảng là tài sản của Công ty và nơi áp dụng, chủ sở hữu của bên thứ ba được xác định trong Cương lĩnh. Không có quyền hoặc giấy phép được cấp trực tiếp hoặc gián tiếp cho bất kỳ bên nào truy cập vào nền tảng để sử dụng hoặc sao chép bất kỳ nội dung độc quyền như vậy, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương hiệu, logo và sở hữu trí tuệ khác, và không có đảng truy cập vào nền tảng sẽ yêu cầu bất kỳ quyền, danh hiệu hay lợi ích trong đó. Bằng cách sử dụng hoặc truy cập vào dịch vụ bạn đồng ý tuân thủ bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, và tất cả các luật khác bảo vệ Dịch vụ, nền tảng và nội dung của nó. Bạn đồng ý không sao chép, phân phối, tái xuất, truyền tải, hiển thị công khai, công khai thực hiện, sửa đổi, điều chỉnh, thuê, bán, hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh của bất kỳ phần nào của Dịch vụ, nền tảng, hoặc nội dung của nó. Bạn cũng có thể không, mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi trước, gương hoặc khung bất kỳ một phần hoặc toàn bộ nội dung của nền tảng này trên bất kỳ máy chủ khác hoặc là một phần của bất kỳ trang web khác. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng bất kỳ robot, nhện hoặc bất kỳ thiết bị tự động khác hoặc quy trình thủ để theo dõi hoặc sao chép nội dung của chúng tôi, mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi (sự đồng ý như vậy được coi là đã giao cho công nghệ tìm kiếm chuẩn mà các trang web tìm kiếm Internet để hướng người dùng Internet vào trang web này).

3.2 Bạn được chào đón để liên kết đến các trang web của bạn từ nền tảng, miễn là trang web bạn không bao hàm sự chứng thực bởi hoặc liên kết với Công ty. Bạn xác nhận rằng Công ty có thể, tùy theo quyết định của mình và bất cứ lúc nào, ngừng cung cấp bất kỳ phần nào của Dịch vụ mà không cần thông báo.

 1. PHẦN MỀM

Trừ khi kèm theo một thỏa thuận cấp phép riêng biệt, bất kỳ phần mềm được cung cấp bởi chúng tôi với bạn như là một phần của dịch vụ chịu sự quy định của các Điều khoản Dịch vụ. Các phần mềm được cấp phép, không bán ra, và Công ty bảo lưu tất cả quyền phần mềm không được cấp bởi Công ty. Bất kỳ kịch bản hoặc mã của bên thứ ba, kết nối tới hoặc tham khảo từ các dịch vụ, được cấp phép cho bạn bởi các bên thứ ba sở hữu kịch bản như vậy hoặc mã, không phải do Công ty.

 1. TÀI KHOẢN VÀ AN NINH

5.1 Một số chức năng của dịch vụ của chúng tôi yêu cầu đăng ký Tài khoản bằng cách lựa chọn một ID người dùng duy nhất (“User ID”) và mật khẩu, và bằng cách cung cấp thông tin cá nhân nhất định. Nếu bạn chọn một ID người dùng mà Công ty, tuỳ ý, thấy không thích hợp, Công ty có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn. Bạn có thể sử dụng tài khoản của bạn để truy cập vào các sản phẩm khác, các trang web hoặc dịch vụ mà chúng tôi đã cho phép truy cập hay mà chúng tôi đã gắn lên hoặc hợp tác. Công ty đã không xem xét lại, và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung của bên thứ ba, chức năng, an ninh, dịch vụ, chính sách bảo mật, hoặc thông lệ khác của các sản phẩm, các trang web hoặc dịch vụ. Nếu bạn làm như vậy, các điều khoản của dịch vụ cho những sản phẩm, các trang web hoặc dịch vụ, bao gồm các chính sách bảo mật tương ứng của họ, nếu khác với các Điều khoản Dịch vụ và / hoặc chính sách bảo mật của chúng tôi, có thể cũng áp dụng đối với việc sử dụng những sản phẩm, các trang web hoặc dịch vụ .

5.2 Bạn đồng ý (a) giữ mật khẩu của bạn bí mật và chỉ sử dụng ID người dùng và mật khẩu của bạn khi đăng nhập, (b) đảm bảo rằng bạn đăng xuất khỏi tài khoản của bạn vào cuối mỗi phiên trên nền tảng, (c) thông báo ngay cho Công ty của bất kỳ sử dụng trái phép tài khoản của bạn ID và / hoặc mật khẩu, và (d) đảm bảo rằng thông tin tài khoản của bạn là chính xác và cập nhật mới nhấ. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động diễn ra theo ID người dùng và tài khoản ngay cả khi hoạt động hoặc sử dụng như vậy không phải do bạn. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng trái phép mật khẩu hoặc do bạn không thực hiện theo mục 5.2 này.

5.3 Bạn đồng ý rằng Công ty có thể vì lý do nào, tùy theo quyết định của mình và không cần thông báo hay trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba, ngay lập tức chấm dứt Tài khoản của bạn và ID người dùng của bạn, và loại bỏ từ nền tảng bất kỳ nội dung liên quan với tài khoản và tài khoản của bạn ID. Căn cứ để chấm dứt như vậy có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, (a) trong thời gian dài không hoạt động, (b) vi phạm về chữ hoặc tinh thần của các Điều khoản Dịch vụ, (c) lừa đảo, quấy rối, phỉ báng, đe dọa hoặc hành vi lạm dụng hoặc (d) hành vi có hại cho người sử dụng khác, các bên thứ ba, hoặc các lợi ích kinh doanh của Công ty. Sử dụng một tài khoản cho bất hợp pháp, gian lận, quấy rối, phỉ báng, đe dọa hoặc các mục đích lạm dụng có thể được chuyển đến các cơ quan thực thi pháp luật mà không cần thông báo trước. Nếu bạn nộp đơn (theo bất kỳ nguyên nhân của hành động nào) hoặc đối với Công ty, hoặc trong bất kỳ cách nào đó liên quan đến công ty, sau đó công ty có thể chấm dứt tài khoản của bạn.

5.4 Nếu tài khoản của bạn hoặc vẫn hoạt động (có nghĩa là bạn đã không đăng nhập vào tài khoản của bạn) trong hơn 6 tháng, Công ty có quyền xóa hoặc hủy kích hoạt tài khoản của bạn.

5.5 Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ và / hoặc mở một tài khoản nếu thẩm quyền áp dụng cho phép bạn chấp nhận các Điều khoản Dịch vụ.

 1. KHUYẾN CÁO

6.1 CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP NHƯ THẾ VÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM, KHIẾU NẠI HOẶC ĐẠI DIỆN CỦA CÔNG TY BẤT CỨ HÌNH THỨC NÀO DÙ BIỂU LỘ, NGỤ Ý HAY LUẬT ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN CÁC DỊCH VỤ, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ, KHÔNG VI PHẠM, THƯƠNG MẠI, HOẶC PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, CŨNG NHƯ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM TẠO THEO GIAO DỊCH, QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỤNG THƯƠNG MẠI. KHÔNG GIỚI HẠN CÁC TRÊN, CÔNG TY KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG CÁC DỊCH VỤ, NỀN TẢNG NÀY HOẶC CÁC TÍNH NĂNG SẼ CÓ, TÍNH TRUY CẬP, GIÁN ĐOẠN, KỊP THỜI, AN TOÀN, CHÍNH XÁC, ĐẦY ĐỦ HOẶC LỖI, CÓ LỖI, NẾU CÓ, SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA, HOẶC PLATFORM NÀY VÀ / HOẶC MÁY CHỦ TẠO CÙNG SẴN CÓ VIRUS, ĐỒNG HỒ, ĐẾM GIỜ, ĐẾM SỐ, WORMS, Ổ KHÓA PHẦN MỀM, THIẾT BỊ CHẾT, TROJAN-HORSES, ĐỊNH TUYẾN, CỬA SẬP, BOM HẸN GIỜ HOẶC BẤT CỨ MẬT MÃ KHÁC, HƯỚNG DẪN, CHƯƠNG TRÌNH HAY LINH KIỆN.

6.2 BẠN THỪA NHẬN RẰNG TOÀN BỘ RỦI RO PHÁT SINH BÊN NGOÀI VIỆC SỬ DỤNG HAY THI HÀNH CỦA NỀN TẢNG VÀ / HOẶC NHỮNG DỊCH VỤ BẠN VẪN PHẢI MỞ RỘNG RA THEO PHÁP LUẬT.

6.3 Một số luật không cho phép từ chối trách nhiệm bảo đảm ngụ ý, do đó một số hoặc tất cả các khuyến cáo trên đây không thể áp dụng cho bạn.

 1. LOẠI BỎ VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

7.1 TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP CÔNG TY KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO DÙ TRONG HỢP ĐỒNG, BẢO ĐẢM, XÂM (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BẤT CẨN (DÙ LÀ CHỦ ĐỘNG, THỤ ĐỘNG HAY QUY GÁN), TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM HAY TRÁCH NHIỆM NGHIÊM NGẶT HOẶC LÝ THUYẾT KHÁC), HOẶC NGUYÊN NHÂN HÀNH ĐỘNG KHÁC TẠI LUẬT, IN VỐN, THEO THỜI HOẶC MẶT KHÁC, DO MẤT MÁT VỀ SỬ DỤNG, LỢI NHUẬN, THU, UY TÍN HOẶC DỰ TIẾT KIỆM HOẶC CHO MỌI THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, ĐẶC BIỆT HAY HẬU QUẢ (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ MẤT DỮ LIỆU, GIÁN ĐOẠN DỊCH VỤ, MÁY TÍNH, ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG HOẶC THIẾT BỊ DI ĐỘNG THẤT BẠI) PHÁT SINH BÊN NGOÀI HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG SỬ DỤNG NỀN TẢNG NÀY HAY DỊCH VỤ, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, MỌI THIỆT HẠI DO TRÊN, NGAY CẢ KHI CÔNG TY ĐÃ ĐƯỢC KHUYÊN VỀ KHẢ NĂNG CỦA TỔN HẠI NHƯ VẬY.

7.2 QUYỀN DUY NHẤT CỦA BẠN ĐỐI VỚI BẤT CỨ VẤN ĐỀ NÀO HAY KHÔNG HÀI LÒNG VỚI DỊCH VỤ LÀ CHẤM DỨT TÀI KHOẢN CỦA BẠN VÀ NGỪNG SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ.

7.3 NẾU NHƯ, KỂ CÁC PHẦN TRƯỚC 7.1 và 7.2, CÔNG TY ĐƯỢC TÌM THẤY BỞI TÒA ÁN THẨM QUYỀN THẨM QUYỀN KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM (BAO GỒM CHO CẨN NGHIÊM TRỌNG), TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA LÀ ÍT HƠN 2,000,000VND (HAI TRIỆU VIỆT NAM ĐỒNG).

7.4 KHÔNG CÓ GÌ TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ SẼ HẠN CHẾ HOẶC LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI TỬ VONG HOẶC THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN DO SƠ SUẤT CỦA CÔNG TY, CHO GIẢ MẠO HOẶC CHO BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM KHÁC MÀ CÓ THỂ KHÔNG ĐƯỢC HỢP PHÁP GIỚI HẠN VÀ / HOẶC LOẠI TRỪ.

 1. LIÊN ​​KẾT ĐẾN NHỮNG CÔNG TY THỨ BA

Các liên kết được cung cấp trên nền tảng sẽ cho phép bạn để lại nền tảng này. Các liên kết này được cung cấp như là một chỉ lịch sự, và các trang web mà họ liên kết đến không dưới sự kiểm soát của Công ty bằng cách nào đó và do đó bạn truy cập chúng có nguy cơ của riêng bạn. Do đó, Công ty đang ở không có cách có trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web liên kết hoặc bất kỳ liên kết trong một trang web liên kết, trong đó có bất cứ thay đổi hoặc cập nhật các trang web đó. Công ty đang cung cấp những liên kết này chỉ đơn thuần như là một tiện nghi, và sự bao gồm của bất cứ liên kết nào không bao hàm bất kỳ cách nào hay bày tỏ quan, chứng thực hoặc tài trợ của công ty của bất kỳ trang web liên kết và / hoặc bất kỳ nội dung của nó trong đó.

 1. ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

9.1 Các giấy phép sử dụng nền tảng này và các dịch vụ có hiệu quả cho đến khi chấm dứt. Giấy phép này sẽ chấm dứt như được quy định trong các điều khoản của dịch vụ hoặc nếu bạn không tuân thủ bất kỳ điều khoản hay điều kiện của các Điều khoản Dịch vụ. Trong trường hợp đó, không có thông báo được yêu cầu của Công ty đến việc chấm dứt đó.

9.2 Bạn không được phép:

(a) tải lên, đăng, truyền tải hoặc phương thức khác bất kỳ nội dung trái pháp luật, gây hại, đe dọa, lăng mạ, quấy rối, đáng báo động, đau buồn, quanh co, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm hại của người khác riêng tư, hận thù, hoặc phân biệt chủng tộc, dân tộc hoặc gây khó chịu;

(b) sử dụng Dịch vụ để gây tổn hại cho trẻ vị thành niên trong bất kỳ cách nào;

(c) sử dụng các dịch vụ mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc xuyên tạc tư cách của một người hoặc tổ chức;

(d) giả mạo tiêu đề hoặc sửa đổi các định dạng để che giấu nguồn gốc của bất kỳ nội dung truyền thông qua các dịch vụ;

(e) loại bỏ bất cứ thông tin độc quyền từ các nền tảng;

(f) gây ra, cho phép hoặc uỷ quyền cho sửa đổi, sáng tạo tác phẩm phái sinh, hoặc bản dịch của các dịch vụ mà không có sự cho phép của Công ty;

(g) sử dụng các Dịch vụ cho bất cứ mục đích thương mại hoặc quyền lợi của bất kỳ bên thứ ba hoặc bất kỳ cách thức nào không được phép của giấy phép đã được cấp phép;

(h) sử dụng các Dịch vụ cho mục đích lừa đảo;

(i) cố gắng để ngược, thiết kế, tháo gỡ hoặc hack Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào trong đó), hoặc để đánh bại hoặc vượt qua bất kỳ công nghệ mã hóa hoặc biện pháp an ninh được thực hiện bởi Công ty đối với các dịch vụ và / hoặc dữ liệu truyền đi với, xử lý hoặc lưu trữ của Công ty;

(j) thu thập các thông tin về hoặc liên quan đến Chủ tài khoản khác, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ dữ liệu cá nhân hay thông tin;

(k) tải lên, đăng, truyền tải hoặc phương thức khác bất kỳ Nội dung mà bạn không có quyền cung cấp theo bất kỳ luật hoặc theo các mối quan hệ hợp đồng hoặc ủy thác nào (chẳng hạn như thông tin bên, độc quyền và thông tin bảo mật được biết đến hoặc tiết lộ các mối quan hệ lao động hoặc theo các thỏa thuận không tiết lộ);

(l) tải lên, đăng, truyền tải hoặc phương thức khác bất kỳ Nội Dung nào vi phạm các bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc quyền sở hữu khác của bất kỳ bên nào;

(m) tải lên, đăng, truyền tải hoặc phương thức khác bất kỳ quảng cáo không mong muốn hoặc không được phép, tài liệu quảng cáo, “thư rác”, “thư rác”, “thư dây chuyền”, “đề án đa cấp”, hoặc bất kỳ hình thức trái phép quảng cáo nào khác;

(n) tải lên, đăng, truyền tải hoặc phương thức khác bất kỳ tài liệu chứa các vi rút phần mềm, sâu, Trojan-ngựa hoặc mã số máy tính khác, thói quen, tập tin hoặc chương trình được thiết kế để trực tiếp hoặc gián tiếp cản trở, thao tác, gây cản trở, phá hủy hoặc hạn chế các chức năng và tính toàn vẹn của bất kỳ phần mềm, phần cứng hay dữ liệu hoặc thiết bị viễn thông;

(o) làm gián đoạn dòng chảy bình thường của cuộc đối thoại, khiến màn hình “chạy” nhanh hơn so với những người dùng khác của dịch vụ có thể đánh máy, hoặc có hành động gây ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng tham gia trong việc trao đổi người sử dụng khác;

(p) can thiệp, thao tác hoặc làm gián đoạn các dịch vụ hoặc các máy chủ hoặc mạng kết nối với các dịch vụ hoặc sử dụng bất kỳ của người dùng khác và hưởng thụ các dịch vụ, hoặc không tuân theo bất kỳ yêu cầu, thủ tục, chính sách hoặc quy định của mạng kết nối với nền tảng;

(q) có hành động hay tham gia vào bất kỳ hành động có thể trực tiếp hoặc gián tiếp thiệt hại, vô hiệu hóa, quá tải, hoặc làm suy yếu các Dịch vụ hoặc các máy chủ hoặc mạng kết nối với các dịch vụ;

(r) sử dụng các dịch vụ để cố ý hoặc vô ý vi phạm bất kỳ địa phương, bang, quốc gia hoặc quốc tế pháp luật, quy tắc, code, chỉ thị, chủ trương, chính sách hoặc quy định bao gồm mà không cần luật hạn chế và yêu cầu (có hoặc chưa có hiệu lực pháp luật) liên quan phòng, chống rửa tiền hoặc chống khủng bố;

(s) sử dụng các dịch vụ cung cấp tài liệu hỗ trợ hoặc các nguồn (hoặc để che giấu hoặc ngụy trang bản chất, vị trí, nguồn gốc, hoặc sở hữu các tài liệu hỗ trợ hoặc nguồn) cho bất kỳ tổ chức (s) được chỉ định bởi chính phủ Hoa Kỳ như là một tổ chức khủng bố nước ngoài căn cứ theo mục 219 của Luật Di Trú và Quốc tịch;

(t) sử dụng dịch vụ vi phạm quyền riêng tư của người khác hoặc để “lén” hoặc quấy rối người khác; và / hoặc

(u) sử dụng các dịch vụ để thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân về người dùng khác có liên quan đến các quy và hoạt động nêu trên bị cấm.

9.3 Bạn hiểu rằng tất cả các nội dung, cho dù được đăng công khai hoặc được gửi riêng, là trách nhiệm duy nhất của người tạo ra Nội Dung đó. Điều này có nghĩa là bạn, không phải công ty, hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả các nội dung mà bạn tải lên, đăng, email, truyền tải hoặc cung cấp thông qua các nền tảng. Công ty không kiểm soát Nội dung được đăng trên nền tảng và, vì vậy, không bảo đảm tính chính xác, nguyên vẹn hoặc chất lượng của nội dung đó. Bạn hiểu rằng bằng cách sử dụng các nền tảng, bạn có thể được tiếp xúc với nội dung mà bạn có thể xem xét để công kích, không đứng đắn hoặc phản đối. Trong mọi trường hợp Công ty chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung bất kỳ, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ lỗi hoặc sai sót trong nội dung bất kỳ, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại của bất cứ loại nào phát sinh như là kết quả của việc sử dụng, hay tin tưởng vào Nội Dung được đăng, gửi qua email, truyền tải hoặc phương thức khác trên nền tảng.

9.4 Bạn thừa nhận công ty có thể có hoặc có thể không sàng lọc trước Nội dung, nhưng Công ty đó và thiết kế sẽ có quyền (nhưng không phải là nghĩa vụ) tùy theo quyết định của họ trước màn hình, rác, xóa hoặc di chuyển bất kỳ Nội dung nào có sẵn trên Nền tảng. Nếu không có giới hạn ở trên, Công ty và thiết kế sẽ có quyền loại bỏ bất cứ nội dung nào vi phạm các điều khoản của dịch vụ, nếu chúng tôi nhận được đơn khiếu nại từ người dùng khác, nếu chúng tôi nhận được một thông báo vi phạm sở hữu trí tuệ hoặc hướng dẫn pháp luật khác để loại bỏ, hoặc nếu nội dung đó là không hay khác. Chúng tôi cũng có thể chặn giao hàng của một thông tin liên lạc (bao gồm không cập nhật trạng thái giới hạn, tin đăng, tin nhắn và / hoặc chat) hoặc từ các dịch vụ như là một phần của nỗ lực của chúng tôi để bảo vệ các dịch vụ hoặc của người dùng, hoặc nếu không thực thi các quy định của Điều khoản này, dịch vụ. Bạn đồng ý rằng bạn phải đánh giá và chịu tất cả các rủi ro liên quan tới việc sử dụng của bất kỳ nội dung, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ sự phụ thuộc vào tính chính xác, đầy đủ, hoặc hữu dụng của nội dung đó. Về vấn đề này, bạn hiểu rằng bạn không thể dựa vào mọi nội dung được tạo ra bởi Công ty hoặc nộp cho Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin trong tất cả các bộ phận của nền tảng.

9.5 Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Công ty có thể truy cập, và tiết lộ thông tin tài khoản của bạn và Nội dung khi cần phải như vậy theo luật pháp hoặc theo lệnh của tòa án hoặc của bất kỳ cơ quan có thẩm quyền của chính phủ hoặc quy định đối với Công ty hoặc trong một tốt tin tưởng rằng việc bảo quản, tiếp cận hoặc tiết lộ đó là cần thiết để: (a) tuân theo quá trình hợp pháp; (b) thi hành các điều khoản của dịch vụ; (c) giải quyết khiếu nại cho rằng Nội dung vi phạm các quyền của bên thứ ba; (d) đáp ứng yêu cầu của bạn cho dịch vụ khách hàng; hoặc (e) bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc an toàn cá nhân của Công ty, người sử dụng và / hoặc của cộng đồng.

 1. ĐÓNG GÓP CỦA BẠN CHO CÁC DỊCH VỤ

10.1 Bằng việc đưa nội dung trên các dịch vụ, bạn đại diện và bảo đảm rằng bạn có tất cả các quyền cần thiết để cấp giấy phép cho Công ty dưới đây. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất cứ điều gì bạn gửi hoặc cung cấp trên hoặc thông qua các dịch vụ, bao gồm, nhưng không giới hạn, tính chính xác, độ tin cậy, tính chất, giải phóng mặt bằng quyền, tuân thủ pháp luật và những giới hạn pháp lý liên quan đến bất kỳ đóng góp Nội dung . Bạn đồng ý cấp Công ty và người thừa kế của một không thể thu hồi, toàn cầu, không độc quyền, miễn phí bản quyền, phụ thể cấp giấy phép và chuyển nhượng giấy phép sử dụng, sao chép, phân phối, tái xuất, truyền tải, sửa đổi, điều chỉnh, tạo ra tác phẩm phái sinh, hiển thị công khai, và thực hiện công khai đóng góp Nội dung như trên, thông qua hoặc kết nối với các dịch vụ trong bất kỳ định dạng phương tiện truyền thông và thông qua bất kỳ kênh truyền thông, bao gồm nhưng không giới hạn tới việc quảng bá và phân phối lại một phần của dịch vụ (và sản phẩm phái sinh của nó). Giấy phép này được cấp bởi bạn sẽ chấm dứt khi bạn hoặc công ty loại bỏ các nội dung mà bạn đóng góp từ các dịch vụ. Bạn hiểu rằng đóng góp của bạn có thể được truyền qua nhiều mạng khác nhau và thay đổi cho phù hợp và thích ứng với yêu cầu kỹ thuật.

10.2 Bất kỳ tài liệu, thông tin hoặc ý tưởng bạn đăng trên hoặc thông qua Dịch Vụ, hoặc truyền theo cách khác đến công ty bằng bất kỳ phương tiện (mỗi một “Thông tin”), không được coi là bí mật của công ty và có thể được phổ biến, được sử dụng bởi Công ty hoặc chi nhánh của nó mà không cần bồi thường thiệt hại hoặc trách nhiệm với bạn cho bất cứ mục đích nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, phát triển, sản xuất và tiếp thị sản phẩm. Bằng cách làm cho một thông tin cho Công ty, bạn thừa nhận và đồng ý rằng Công ty và / hoặc các bên thứ ba khác có thể độc lập phát triển phần mềm, ứng dụng, giao diện, các sản phẩm và sửa đổi và cải tiến của cùng một thứ giống hệt hoặc tương tự về chức năng, mã hoặc đặc điểm khác với ý tưởng đặt ra trong Thông tin của bạn. Theo đó, bạn đồng ý cấp cho Công ty và người thừa kế của một không thể thu hồi, toàn cầu, không độc quyền, miễn phí bản quyền, phụ thể cấp giấy phép và chuyển nhượng giấy phép để phát triển các mặt hàng xác định ở trên, và để sử dụng, sao chép, phân phối, tái xuất bản, truyền, chỉnh sửa, áp , tạo ra tác phẩm phái sinh, hiển thị công khai, và thực hiện công khai những thông tin trên, thông qua hoặc kết nối với các dịch vụ trong bất kỳ định dạng phương tiện truyền thông và thông qua bất kỳ kênh truyền thông, bao gồm nhưng không giới hạn tới việc quảng bá và phân phối lại một phần của dịch vụ (và sản phẩm phái sinh của nó ). Giấy phép này được cấp bởi bạn sẽ tiếp tục cho đến khi Công ty quyết định sử dụng những thông tin đó. Quy định này không áp dụng cho các thông tin cá nhân mà là tùy thuộc vào chính sách bảo mật của chúng tôi, ngoại trừ trong phạm vi mà bạn thông tin cá nhân công bố công khai trên hoặc thông qua Dịch Vụ.

 1. BÊN THỨ BA ĐÓNG GÓP CHO CÁC DỊCH VỤ VÀ LIÊN KẾT NGOÀI

11.1 Mỗi người đóng góp các dịch vụ dữ liệu, văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, phần mềm và nội dung khác sẽ tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, độ tin cậy, tính chất, giải phóng mặt bằng quyền, tuân thủ pháp luật và những giới hạn pháp lý liên quan đến đóng góp Nội dung của họ. Như vậy, Công ty không chịu trách nhiệm, và sẽ không thường xuyên theo dõi hoặc kiểm tra tính chính xác, độ tin cậy, tính chất, giải phóng mặt bằng quyền, tuân thủ pháp luật và những giới hạn pháp lý liên quan đến bất kỳ đóng góp nội dung. Bạn sẽ không thể Công ty chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động của người dùng hoặc không hành động, bao gồm, nhưng không giới hạn, những thứ họ đăng hoặc cung cấp thông qua các dịch vụ.

11.2 Ngoài ra, các dịch vụ có thể chứa liên kết đến các văn bản bên và video nguồn cấp dữ liệu thứ ba (và podcast) (gọi chung là “Bên Thứ Ba Blog”), các sản phẩm, các trang web, dịch vụ và cung cấp, hoặc liên kết để tải về các ứng dụng phần mềm của bên thứ ba. Ngoài ra, các bên thứ ba có thể làm sẵn, trên trang web riêng của họ, bên thứ ba nguồn cấp dữ liệu, và các ứng dụng phần mềm. Các liên kết của bên thứ ba, thức ăn của bên thứ ba, các sản phẩm, các trang web, dịch vụ và các ứng dụng phần mềm không được sở hữu hoặc kiểm soát của Công ty. Thay vào đó, chúng được điều hành bởi, và là tài sản của các bên thứ ba tương ứng, và có thể được bảo vệ bởi bản quyền áp dụng hoặc pháp luật sở hữu trí tuệ và các điều ước. Công ty đã không xem xét lại, và không chịu trách nhiệm về nội dung, chức năng, an ninh, dịch vụ, chính sách bảo mật, hoặc lệ khác của các bên thứ ba. Bạn nên đọc các điều khoản và các chính sách khác được xuất bản bởi các bên thứ ba trên trang web của họ hay không. Bằng việc sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý rằng Công ty sẽ không chịu trách nhiệm trong bất kỳ cách nào do việc bạn sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng, bất kỳ nguồn cấp dữ liệu của bên thứ ba, trang web hay widget. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Công ty có thể vô hiệu hóa việc sử dụng, hoặc loại bỏ, bất kỳ liên kết của bên thứ ba, bên thứ ba hoặc các ứng dụng trên các dịch vụ trong phạm vi vi phạm các Điều khoản Dịch vụ.

 1. PHẠM HÀNH ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Nếu bạn tin rằng một người dùng trên nền tảng của chúng tôi là vi phạm các điều khoản của dịch vụ, xin vui lòng sử dụng chức năng phản hồi của chúng tôi nằm dưới thiết lập trên nền tảng.

 1. KIỆN LÀM XÂM PHẠM BẢN QUYỀN

13.1 Nếu bạn tin rằng công việc của bạn (như đã nêu trong các Dịch vụ) đã được sao chép, hiển thị, hoặc phân phối một cách vi phạm bản quyền, xin vui lòng thông báo cho đại lý bản quyền của chúng tôi.

13.2 Một thông báo vi phạm tuyên bố cần được giao tiếp bằng văn bản như quy định dưới đây, và phải bao gồm đáng kể tất cả những điều sau đây: (a) một chữ ký điện tử hay của một người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu của các quyền lợi bản quyền đó là bị vi phạm; (b) mô tả của tác phẩm có bản quyền như vậy (s) và xác định phần nào trong tác phẩm đó (s) được tuyên bố là bị vi phạm; (c) mô tả về tên chính xác của việc xâm phạm và vị trí của công việc xâm phạm vào các dịch vụ; (d) Các thông tin đầy đủ cho phép Công ty để liên lạc với bạn, như địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ e-mail của bạn; (e) bạn tuyên bố rằng bạn có một niềm tin tưởng tuyệt đối rằng việc sử dụng các vật liệu được xác định theo khiếu nại là không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, đại lý, hoặc pháp luật; (f) bạn tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và, theo hình phạt về tội khai man mà bạn được ủy quyền để thay mặt chủ sở hữu bản quyền.

Các đại lý bản quyền Công ty có thể đạt được bằng cách sử dụng chức năng phản hồi nằm trong thiết lập trên nền tảng.

Các đại lý bản quyền sẽ chỉ trả lời bất kỳ khiếu nại liên quan đến việc vi phạm bản quyền.

 1. ĐẠI DIỆN VÀ BẢO ĐẢM CỦA BẠN

Bạn đại diện và bảo đảm rằng:

(a) bạn có năng lực pháp luật (và trong trường hợp người chưa thành niên, cha mẹ hợp lệ hoặc sự đồng ý giám hộ hợp pháp), quyền và khả năng để tham gia vào các Điều khoản Dịch vụ và tuân thủ các điều khoản của nó;

(b) bạn sẽ sử dụng các Dịch vụ cho chỉ và phù hợp với các Điều khoản Dịch vụ và tất cả các luật, quy tắc, quy chuẩn, chỉ thị, chủ trương, chính sách và các quy định mục đích hợp pháp; và

(c) bạn sẽ chỉ sử dụng các dịch vụ trên một máy tính mà trên đó việc sử dụng đó được ủy quyền của chủ sở hữu của máy tính.

 1. BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ Công ty vô hại, và nó cổ đông, công ty con, các chi nhánh, nhân viên, đại lý, hợp nhãn hiệu hoặc các đối tác khác, và người lao động (gọi chung là “Bên Được Bồi Thường”), với chi phí của bạn, và chống lại bất kỳ và tất cả các khiếu nại, hành, thủ tục tố tụng, và bộ quần áo và tất cả liên quan đến công nợ, thanh toán, hình phạt, tiền phạt, chi phí và phí tổn (bao gồm, nhưng không giới hạn, chi phí pháp lý hợp lý và chi phí giải quyết tranh chấp khác) phát sinh do bất kỳ Bên Bồi thường phát sinh hoặc liên quan đến (a) lưu trữ, hoạt động, quản lý và / hoặc quản lý các dịch vụ hoặc đại diện của Công ty, (b) hành vi vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ điều khoản của Điều khoản Dịch vụ hay bất kỳ chính sách hoặc hướng dẫn tham khảo ở đây, hoặc ( c) sử dụng hoặc lạm Dịch vụ của bạn, hoặc (e) bạn vi phạm bất kỳ luật hoặc quyền của một bên thứ ba.

 1. TÁCH KHỎI

Nếu bất kỳ điều khoản của Điều khoản dịch vụ sẽ được coi là trái pháp luật, bãi bỏ, hoặc vì lý do nào không thể thực thi theo pháp luật của bất cứ quyền hạn, thì điều khoản đó sẽ được xem là tách khỏi các điều khoản và điều kiện và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và tính thực thi của bất kỳ còn lại quy định trong các luật lệ này cũng không hiệu lực và tính thực thi của quy định trong câu hỏi theo luật của bất cứ quyền hạn khác.

LUẬT 17. LUẬT CHÍNH PHỦ

Điều khoản dịch vụ sẽ được điều chỉnh bởi và giải thích phù hợp với pháp luật của nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam mà không liên quan đến mâu thuẫn với các quy định của pháp luật. Bất kỳ tranh chấp, tranh cãi, yêu cầu hoặc sự khác biệt của bất cứ loại nào nào sẽ phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản Dịch vụ chống lại hoặc liên quan đến Công ty hoặc bất kỳ Bên được Bồi thường theo các Điều khoản của dịch vụ sẽ được chuyển đến và cuối cùng giải quyết bằng toàn án tại Việt Nam trong đó quy định này được coi là được kết hợp bằng cách tham chiếu tại mục 17. này Sẽ có một (1) bồi thẩm đoàn và các ngôn ngữ của các bồi thẩm đoàn sẽ là tiếng Việt

 1. QUY ĐỊNH CHUNG

18.1 Công ty bảo lưu tất cả các quyền lợi không được phép tại đây.

18.2 Công ty có thể sửa đổi các Điều khoản Dịch vụ bất cứ lúc nào bằng cách đăng các điều khoản sửa đổi của dịch vụ trên nền tảng này. Tiếp tục sử dụng nền tảng này sau khi thay đổi đó đã được đăng lên sẽ tạo thành việc chấp nhận các điều khoản sửa đổi của dịch vụ.

18.3 Bạn không được chuyển nhượng, cấp phép hoặc chuyển giao bất kỳ quyền cấp nào dưới đây hoặc giao thầu lại bất kỳ nghĩa vụ của bạn.

18.4 Không có gì trong các Điều khoản Dịch vụ hình thành một quan hệ đối tác, liên doanh hoặc chính-đại lý mối quan hệ giữa bạn và Công ty, cũng không ủy quyền, bạn phải chịu bất kỳ chi phí hoặc trách nhiệm thay mặt cho Công ty.

18.5 Sự thất bại của công ty tại bất kỳ thời gian hoặc thời gian để yêu cầu thực hiện bất kỳ điều khoản của hợp đồng này sẽ hoàn toàn không ảnh hưởng đến cách thức đúng của nó sau một thời gian để thực thi cùng, trừ khi kẻ đó sẽ được miễn trong văn bản.

18.6 Điều khoản dịch vụ hoàn toàn chịu cho và lợi ích của chúng tôi của bạn và không vì lợi ích của bất kỳ người nào hoặc tổ chức nào khác, ngoại trừ cho các chi nhánh và các công ty con (và mỗi công ty và những người kế chi nhánh của nó và các công ty con tương ứng và chuyển nhượng) của Công ty.

18.7 Các điều khoản được quy định trong các Điều khoản Dịch vụ và bất kỳ thỏa thuận và chính sách bao gồm hoặc được đề cập trong các Điều khoản Dịch vụ tạo nên thỏa thuận và sự hiểu biết của các bên đối với các dịch vụ và các nền tảng và thay thế bất kỳ thỏa thuận trước đó hoặc sự hiểu biết giữa các các bên liên quan đến vấn đề như vậy. Các bên cũng hướng loại trừ tất cả các điều khoản được áp dụng trong thực tế. Trong quá trình nhập vào thỏa thuận thành lập bởi các điều khoản của dịch vụ, các bên đã không dựa trên bất kỳ tuyên bố, đại diện, bảo hành, hiểu biết, cam kết, hứa hẹn hoặc bảo đảm của bất kỳ người nào khác hơn khi được đặt ra trong các Điều khoản Dịch vụ. Mỗi bên không hủy ngang vô điều kiện và từ bỏ mọi khiếu nại, quyền và các biện nhưng đối với mục 18.7 này nó có thể nếu không có liên quan đến bất kỳ của các loại kể trên. Những điều khoản của dịch vụ có thể không được mâu thuẫn, giải thích hoặc bổ sung bằng chứng của bất kỳ thỏa thuận trước, bất kỳ thỏa thuận miệng hiện hoặc bất kỳ điều khoản bổ sung phù hợp.

18.8 Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật, các quy chế, quy định và quy tắc liên quan đến chống hối lộ và tham nhũng bao gồm nhưng không giới hạn Đạo luật Hối lộ UK, Luật Thực tiễn Mỹ Foreign Corrupt và ngăn ngừa Singapore của Đạo luật chống tham nhũng và xác nhận rằng bạn có và trách nhiệm đã diễn ra trong tất cả các chính sách và thủ tục cần thiết để đảm bảo sự tuân thủ với các yêu cầu như vậy.

18.9 Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc quan tâm về các điều khoản của dịch vụ hoặc bất kỳ vấn đề được nêu trong các Điều khoản của Dịch vụ hoặc trên các nền tảng, xin vui lòng sử dụng chức năng phản hồi của chúng tôi nằm dưới thiết lập trên nền tảng.

TÔI ĐÃ ĐỌC THỎA THUẬN NÀY VÀ ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC QUY ĐỊNH CÓ TRÊN BẤT KỲ VÀ RÀ SOÁT NGAY TỪ ĐÂY. BẰNG VIỆC NHẤP VÀO NÚT “ĐĂNG KÝ” HOẶC BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG NÀO DƯỚI ĐÂY, TÔI HIỂU RẰNG TÔI TẠO MỘT CHỮ KÝ ẢO, MÀ TÔI DỰ ĐỊNH LÀ CÓ QUYỀN LỰC VÀ HIỆU LỰC NHƯ LÀ CÓ CHỮ KÝ TAY CỦA TÔI.

Cập nhật lần cuối: 19 Tháng tám 2015

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Bạn có biết rằng trình duyệt của bạn đã lỗi thời?

Trình duyệt của bạn đã lỗi thời, và có thể không tương thích tốt với website. Bên dưới là danh sách những trình duyệt phổ biến hiện nay.

Click vào biểu tượng để tải trình duyệt bạn muốn.

Bằng việc bạn đóng của sổ này bạn chắc rằng trải nghiệm của bạn trên website có thể bị hạn chế.