BẢN THỎA THUẬN CỦA NGƯỜI DÙNG BEETALK

QUAN TRỌNG – XIN ĐỌC KỸ:

Điều này bản thỏa thuận của người dùng BeeTalk (“EULA”) tạo thành một thỏa thuận ràng buộc hợp lệ và giữa BeeTalk và những chi nhánh và các công ty con (cá nhân và tập thể, “BeeTalk”, “chúng tôi” hay “CỦA chúng tôi”) và bạn cho việc sử dụng các sản phẩm phần mềm này, bất kỳ tập tin được phân phối tới bạn BeeTalk để sửa đổi sản phẩm phần mềm này, tài liệu trực tuyến hoặc kèm theo bất kỳ, và bất kỳ thông tin cập nhật, sửa chữa và nâng cấp cung cấp cho bạn, cũng như tất cả các bản sao và sản phẩm phái sinh của phần mềm đó và tài liệu (“Phần mềm” ). Các phần mềm được coi là bao gồm tất cả các thông tin, các trang liên kết, tính năng, dữ liệu, tập tin, văn bản, hình ảnh, hình ảnh, đồ họa, âm nhạc, âm thanh, video, tin nhắn, thẻ, nội dung trò chơi, chương trình, các ứng dụng, dịch vụ ứng dụng (bao gồm không giới hạn bất kỳ dịch vụ ứng dụng điện thoại di động) hoặc các vật liệu khác đã góp phần, hoặc cung cấp thông qua, các phần mềm hoặc dịch vụ liên quan của nó (“Nội dung”). Bạn phải nhập vào EULA này để cài đặt và sử dụng phần mềm.

NHẬP VÀO EULA NÀY, BẠN PHẢI LÀ NGƯỜI LỚN. NẾU BẠN LÀ VỊ THÀNH NIÊN, PHỤ HUYNH CỦA BẠN HOẶC BẢO HỘ PHẢI CHẤP NHẬN EULA NÀY THAY MẶT CỦA BẠN VÀ CHỊU ĐẦY ĐỦ TRÁCH NHIỆM CHO TẤT CẢ CÁC NGHĨA VỤ ĐỐI VỚI NGƯỜI DÙNG THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA EULA NÀY.

BẰNG CÁCH NHẤP VÀO NÚT “TÔI ĐỒNG Ý” VÀ CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM, BẠN ĐẠI DIỆN RẰNG BẠN LÀ MỘT NGƯỜI LỚN VÀ ĐƯỢC HOẶC NHẬN DIỆN NÀY EULA ON CỦA MÌNH HOẶC CON / PHƯỜNG. BẰNG CÁCH NHẤP VÀO NÚT “TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý” (HOẶC NÚT TƯƠNG TỰ HOẶC LIÊN KẾT CÓ THỂ ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH BỞI CHÚNG TÔI) VÀ CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM, BẠN CŨNG ĐỒNG Ý CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA EULA NÀY VỚI BEETALK. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA EULA NÀY HAY KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI LỚN, KHÔNG TIẾP TỤC VỚI QUY TRÌNH LẮP ĐẶT.

BẰNG CÁCH NHẤP VÀO NÚT “TÔI ĐỒNG Ý” (HOẶC NÚT TƯƠNG TỰ HOẶC LIÊN KẾT CÓ THỂ ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH BỞI CHÚNG TÔI), BẠN CŨNG RÕ XÁC NHẬN RẰNG BẠN ĐÃ ĐỌC VÀ CÔNG NHẬN VÀ ĐỒNG Ý, VÀ BỊ RÀNG BUỘC BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ VÀ RIÊNG TƯ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI WEBSITE BEETALK (“Trang web”) VÀ NỘI DUNG, DỊCH VỤ VÀ TÍNH NĂNG CUNG CẤP TRÊN HOẶC QUA PHẦN MỀM, VÀ MỌI PHIÊN BẢN MỚI CẬP NHẬT HOẶC CHÚNG. CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ VÀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CÓ THỂ TRUY CẬP QUA TRANG WEB.

Đối với các khoản dịch vụ, xem http://beetalk.vn/tos/. Đối với chính sách bảo mật, xem http://beetalk.vn/pp/.

 1. Bảo mật

Riêng tư của bạn là rất quan trọng để chúng tôi tại BeeTalk. Để bảo vệ tốt hơn quyền lợi của bạn, chúng tôi đã cung cấp Chính sách bảo mật BeeTalk để giải thích thực tiễn bảo mật của chúng tôi một cách chi tiết. Vui lòng xem lại chính sách bảo mật để hiểu làm thế nào BeeTalk thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến tài khoản của bạn sử dụng (“Tài khoản”) và / hoặc sử dụng Phần Mềm. EULA này kết hợp chính sách bảo mật của tài liệu tham khảo. Bằng cách nhấp vào nút “Tôi đồng ý” (hoặc nút tương tự hoặc liên kết có thể được chỉ định bởi chúng tôi), sử dụng các phần mềm hoặc đồng ý với các điều khoản của dịch vụ, bạn bằng lòng thu BeeTalk của, sử dụng, tiết lộ và / hoặc chế biến các nội dung của bạn và dữ liệu cá nhân như được mô tả trong Chính sách bảo mật.

 1. Cấp Giấy phép

Phần mềm được cấp phép, không được bán. BeeTalk cấp cho bạn một giấy phép giới hạn truy cập và sử dụng các đối tượng phần mềm với các điều khoản và điều kiện của EULA này để tải về, cài đặt và sử dụng Phần mềm cho chỉ sử dụng cá nhân. Giấy phép này không cho phép bạn để làm cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc sử dụng bất kỳ phái sinh của phần mềm (bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ của các yếu tố cá nhân, hoặc Nội dung). Bằng cách sử dụng hoặc truy cập vào phần mềm bạn đồng ý tuân thủ bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, và tất cả các luật khác bảo vệ phần mềm. Bạn đồng ý không sao chép, phân phối, tái xuất, truyền tải, hiển thị công khai, công khai thực hiện, sửa đổi, điều chỉnh, thuê, bán, hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh của bất kỳ phần nào của phần mềm. Phần mềm được cung cấp thông qua, BeeTalk hay nền tảng bất kỳ bên thứ ba khác (sau đây gọi là: “3P Platform”) và được phân phối trong kết nối với EULA này.

 1. Phần mềm cho phép

Khi xem xét để sử dụng các phần mềm và nhận được quyền truy cập vào các nội dung, trò chơi, nâng cấp trò chơi và các ứng dụng khác có sẵn thông qua các phần mềm, bạn đồng ý và hiểu rằng:

3.1. BeeTalk và Phần mềm sẽ, và sẽ cho phép các bên thứ ba, quảng cáo hiển thị và các thông tin khác trong giao diện của phần mềm và / hoặc kết nối với màn hình hiển thị và / hoặc tải xuống các nội dung, trò chơi, nâng cấp trò chơi và các ứng dụng khác. BeeTalk hoặc các phần mềm phục vụ, và cho phép các bên thứ ba để phục vụ, quảng cáo trong hoặc liền kề với các nội dung, trò chơi, nâng cấp trò chơi và các ứng dụng khác gửi đến cho bạn bằng hoặc thông qua các phần mềm. Bạn hiểu và đồng ý rằng BeeTalk hoặc các phần mềm, hoặc các bên thứ ba áp dụng, có thể bao gồm các quảng cáo nội dung mục tiêu hoặc các thông tin khác có liên quan, như được mô tả hơn nữa trong chính sách bảo mật. Thư từ giao dịch kinh doanh của bạn với, hoặc tham gia vào chương trình khuyến mãi của các nhà quảng cáo tìm thấy trên hoặc thông qua các phần mềm, bao gồm cả thanh toán và giao hàng hóa hoặc dịch vụ có liên quan, và bất kỳ điều khoản, điều kiện, bảo đảm hoặc liên quan đến các giao dịch đó, chỉ duy nhất giữa bạn và nhà quảng cáo đó.

3.2. BeeTalk và Phần mềm sẽ, và sẽ cho phép các bên thứ ba, làm cho nội dung khác có sẵn thông qua phân phối, thông qua hoặc với các phần mềm, hoặc như là kết quả của việc sử dụng hoặc kết quả của phần mềm (ví dụ, trò chơi, nâng cấp trò chơi và các ứng dụng khác) . Bạn hiểu và đồng ý với các nội dung có thể bao gồm các ứng dụng phần mềm của bên thứ ba (hoặc liên kết đến các ứng dụng của bên thứ ba chẳng hạn) được yêu cầu để được tải về và cài đặt để hoàn tất việc cài đặt phần mềm và / hoặc cho phép việc sử dụng các phần mềm. Nếu bạn chọn không cài đặt bất kỳ nội dung yêu cầu như vậy, hoặc quyết định gỡ bỏ nội dung yêu cầu như vậy trong tương lai, bạn có thể không thể tiếp tục sử dụng phần mềm. Bạn hiểu và đồng ý rằng bất kỳ nội dung có thể thu thập một số thông tin từ bạn, như được mô tả hơn nữa trong chính sách bảo mật, hoặc trong các chính sách bảo mật áp dụng cho các ứng dụng có liên quan. Nội dung được cung cấp bởi các bên thứ ba, hoặc là, thông qua hoặc với các phần mềm hay trên các trang web của bên thứ ba không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát bởi BeeTalk, tuy nhiên, bạn thừa nhận và đồng ý rằng BeeTalk có thể vô hiệu hóa việc sử dụng, hoặc loại bỏ, bất kỳ bên thứ ba đó Nội dung trên phần mềm đến mức họ vi phạm Điều khoản Dịch vụ hay EULA này. BeeTalk không chịu trách nhiệm về nội dung, chức năng, dịch vụ, chính sách bảo mật, hoặc thông lệ khác của nội dung bên thứ ba đó. Bạn nên đọc các điều khoản và các chính sách khác được xuất bản bởi các bên thứ ba áp dụng trên các trang web của họ hay không, khi chúng tạo thành một thỏa thuận giữa bạn và bên thứ ba áp dụng. Bằng việc sử dụng phần mềm, bạn đồng ý rằng BeeTalk sẽ không chịu trách nhiệm trong bất kỳ cách nào do việc bạn sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng, nội dung bất kỳ bên thứ ba.

3.3. Phần mềm sẽ sử dụng bộ vi xử lý, băng thông và ổ cứng (hoặc bộ nhớ hoặc lưu trữ phần cứng khác) và / hoặc bộ nhớ cache của thiết bị di động của bạn với mục đích hạn chế về tạo thuận lợi cho việc giao tiếp với, và chấp nhận việc dữ liệu, nội dung, các ứng dụng, dịch vụ hoặc các tính năng tới bạn. Bằng việc sử dụng phần mềm, bạn thừa nhận và đồng ý rằng phí chuyển dữ liệu bên thứ ba có thể áp dụng tùy thuộc vào gói dữ liệu của bạn. Hãy tham khảo ý kiến ​​nhà cung cấp dịch để biết thêm thông tin. Nếu bạn không hoặc không thể duy trì một kết nối internet đầy đủ, sau đó các phần mềm hoặc tính năng nhất định của phần mềm có thể không hoạt động hoặc có thể ngừng hoạt động đúng, toàn bộ hoặc một phần.

3.4. Phần mềm sẽ có biện pháp tổ chức và kỹ thuật nhằm bảo vệ sự riêng tư và toàn vẹn của các nguồn tài nguyên của thiết bị di động bạn đang sử dụng, tuy nhiên, bạn thừa nhận và đồng ý rằng đây không phải là một đại diện hoặc bảo hành trên một phần của BeeTalk.

3.5 Khi giảm thiểu, các phần mềm sẽ tiếp tục hoạt động, trừ khi bạn nhaát thoát khỏi phần mềm từ thanh tác vụ của bạn hay giao diện ứng dụng khác.

3.6 Bạn có thể gỡ bỏ cài đặt các phần mềm bất cứ lúc nào, tuỳ ý của bạn, bằng cách sử dụng chức năng “Add / Remove” hoặc chức năng khác được áp dụng cho phép bạn gỡ bỏ cài đặt các ứng dụng tải về các phần mềm trên thiết bị di động của bạn. Loại bỏ của bạn của phần mềm có thể có hoặc có thể không còn gỡ bỏ cài đặt bất kỳ nội dung. Lưu ý, do đó, rằng nếu bạn gỡ bỏ cài đặt phần mềm bạn có thể hoặc không thể tiếp tục sử dụng nội dung bất kỳ bên thứ ba cài đặt hoặc thông qua phần mềm. Dù có hay không, bạn sẽ tiếp tục có hoặc có thể sử dụng bất kỳ nội dung bên thứ ba nếu bạn gỡ bỏ cài đặt các phần mềm sẽ phụ thuộc vào các điều khoản và điều kiện áp đặt khi bạn kết nối với các nội dung của bên thứ ba.

 1. Quyền sở hữu

4.1 Bạn thừa nhận và đồng ý rằng quyền sở hữu các phần mềm, các quyền tài liệu và sở hữu trí tuệ đi kèm với nó vô điều kiện thuộc về và ở lại với BeeTalk. Đặc biệt, BeeTalk giữ tất cả quyền, danh nghĩa và lợi ích đối với các phần mềm, bao gồm, nhưng không giới hạn, tất cả bản quyền, thương hiệu, bí mật thương mại, tên thương mại, quyền sở hữu độc quyền, bằng sáng chế, chức danh, mã máy tính, tác phẩm nghe nhìn, chủ đề, nhân vật, tên nhân vật, câu chuyện, đối thoại, cài đặt, ảnh nghệ thuật, hiệu ứng âm thanh, tác phẩm âm nhạc, và quyền nhân thân dù đã đăng ký hay không và tất cả các ứng dụng của chúng. Do đó, bạn không có quyền, tiêu đề hoặc quan tâm đến các phần mềm, tài liệu hướng dẫn và sở hữu trí tuệ liên quan.

4.2 Bạn không mua phần mềm nhưng chỉ có được một giấy phép để sử dụng nó theo các điều kiện quy định trong EULA này. Tuy nhiên bạn có quyền sử dụng các phần mềm, miễn là bạn thực hiện đầy đủ các điều khoản của EULA. Bất kỳ việc sử dụng khác của phần mềm bằng cách nào, doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan chính phủ, cá nhân hoặc chủ thể khác bị nghiêm cấm và vi phạm các EULA này. Bạn không thể lấy được bất kỳ quyền sở hữu từ các phần mềm và sẽ không có bất kỳ hành động khác gây nguy hiểm, hạn chế hoặc can thiệp vào bất kỳ quyền của chúng tôi liên quan đến các phần mềm, tài liệu hướng dẫn và sở hữu trí tuệ liên quan.

 1. Bản quyền / Thương hiệu

5.1 Các phần mềm và tài liệu liên quan của nó được bảo vệ bởi bản quyền áp dụng hoặc pháp luật sở hữu trí tuệ và các điều ước. Chúng tôi rõ ràng bảo lưu tất cả quyền lợi không được bao phủ bởi cấp giấy phép này. Không được làm sai lệch hoặc xóa bất kỳ thẩm quyền tác giả, loại bỏ, che khuất, làm cho không đọc được hoặc thay đổi bất kỳ thông báo hoặc chỉ dẫn từ bất kỳ bản sao của phần mềm hoặc tài liệu tham khảo hữu BeeTalk của. Các trang web, logo BeeTalk và Phần mềm BeeTalk là thương hiệu của BeeTalk. Không có giấy phép, đúng hay khác quan tâm đến nhãn hiệu, tên thương mại hoặc tên dịch vụ là một phần của cấp giấy phép này.

5.2 Bạn cũng thừa nhận và hiểu rằng tất cả các quyền danh hiệu và sở hữu trí tuệ trong và nội dung bất kỳ bên thứ ba mà không được chứa trong các phần mềm, nhưng có thể được truy cập thông qua việc sử dụng các phần mềm, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ Nội dung của bên thứ ba được tải về thông qua các phần mềm, là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng nội dung và có thể được bảo vệ bởi bản quyền áp dụng hoặc pháp luật sở hữu trí tuệ và các điều ước. Mỗi bên thứ ba đó rõ ràng bảo lưu tất cả quyền lợi trong nội dung đó. Bạn hiểu rằng bạn không được cấp bất kỳ thương mại, bán, bán lại, sao chép, phân phối hoặc quyền sử dụng khuyến mại cho hay với bất kỳ nội dung của bên thứ ba đó. Ngoài ra, sự sinh sản trái phép hoặc phân phối nội dung của bên thứ ba, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ Nội dung có trên hoặc thông qua các phần mềm, là bị cấm bởi luật áp dụng.

 1. Hạn chế

Bạn không được phép để cho vay, bán, vay, cho thuê, cho thuê, phân phối, cấp phép, sửa đổi hoặc cấp quyền cho bên thứ ba liên quan đến các phần mềm có hoặc sản xuất bất kỳ sản phẩm phái sinh dựa trên phần mềm hoặc bất kỳ phần nào của nó, hoặc nếu không khai thác Phần mềm khác hơn để sử dụng cá nhân của bạn. Bạn không được phép áp dụng bất kỳ hình thức phân tích để các phần mềm bằng phương pháp “kỹ thuật đảo ngược”, dịch ngược, tháo, dịch hoặc thích ứng với các phần mềm, cũng như bạn có thể cố gắng để khôi phục lại mã nguồn từ mã đối tượng của Phần mềm, trừ khi để mức độ rõ ràng luật pháp cho phép và bắt buộc. Bạn không có quyền để thực hiện các phần mềm công bố công khai hoặc có sẵn trên mạng để sử dụng hoặc tải bởi nhiều người dùng. Bạn không được phép sao chép, lưu trữ trong một hệ thống phục hồi dữ liệu tự động hoặc gửi dưới mọi hình thức nào bất cứ thành phần nào của tài liệu hướng dẫn, với ngoại lệ của các quy định trong việc cấp giấy phép, mà không có sự đồng ý của chúng tôi bằng văn bản. Hơn nữa, không có sự đồng ý trước của chúng tôi, bạn có thể không kết hợp, hoặc cho phép người khác kết hợp, các phần mềm, một phần hay toàn bộ, vào bất kỳ chương trình nào khác.

 1. Phiên bản mới của phần mềm

BeeTalk, tuỳ ý của chúng tôi, có quyền để thêm các tính năng bổ sung hoặc chức năng, hoặc để cung cấp lập trình sửa lỗi, cập nhật và nâng cấp, với phần mềm. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng BeeTalk không có nghĩa vụ phải cung cấp cho bạn bất kỳ phiên bản tiếp theo của phần mềm. Bạn cũng đồng ý rằng bạn có thể phải nhập vào một phiên bản mới của EULA này, trong trường hợp bạn muốn tải về, cài đặt hoặc sử dụng một phiên bản mới của phần mềm.

 1. Thanh toán và mua hàng hóa ảo

BeeTalk có thể cấp phép cho bạn một số hàng hóa ảo được sử dụng trong phần mềm. Trừ khi có quy định khác, các hàng hóa ảo sẽ được coi là một phần không thể thiếu của các phần mềm. Những hàng hóa ảo có thể được cấp phép cả hai cho một khoản phí sử dụng “tiền thế giới thực” và không có bất kỳ khoản phí riêng biệt, như được áp dụng theo thời gian.

Bất kỳ và tất cả các hàng hóa ảo được cấp phép cho bạn về hạn chế, cá nhân, không thể chuyển nhượng, cơ sở không phép lại và hủy ngang và giới hạn chỉ cho sử dụng phi thương mại.

Xin lưu ý rằng bất kỳ thanh toán cho giấy phép đối với hàng hóa ảo luôn là cuối cùng và không được hoàn lại.

BeeTalk có thể cập nhật, điều chỉnh, kiểm soát, sửa đổi hoặc loại bỏ các hàng hóa ảo bất cứ lúc nào, có hoặc không có thông báo. BeeTalk không có trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba trong trường hợp chính quyền trung bất kỳ các quyền đó.

THEO QUY ĐỊNH BẮT BUỘC CỦA MỌI PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH, BẠN THỪA NHẬN RẰNG BEETALK KHÔNG CẦN CUNG CẤP HOÀN CHO MỌI SẢN PHẨM ẢO CHO BẤT CỨ LÝ DO GÌ, VÀ BẠN SẼ KHÔNG NHẬN TIỀN HOẶC BỒI THƯỜNG KHÁC CHO HÀNG ẢO, DÙ MẤT CỦA PHÉP SỬ DỤNG TƯƠNG TỰ BỞI TỰ NGUYỆN HAY KHÔNG TỰ.

 1. Từ chối các bảo hành

PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP NHƯ THÊ` VÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM, KHIẾU NẠI HOẶC ĐẠI DIỆN CỦA BEETALK MỌI HÌNH THỨC RÕ RÀNG, NGỤ Ý HAY LUẬT ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN PHẦN MỀM, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ, KHÔNG VI PHẠM, BÁN, HOẶC PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, CŨNG NHƯ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM TẠO THEO GIAO DỊCH, QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỤNG THƯƠNG MẠI. KHÔNG GIỚI HẠN CÁC TRÊN, BEETALK KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG PHẦN MỀM CÓ SẼ CÓ, ACCESSIBLE, GIÁN ĐOẠN, KỊP THỜI, AN TOÀN, CHÍNH XÁC, ĐẦY ĐỦ HOẶC LỖI, CÓ LỖI, NẾU CÓ, SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA, KHÔNG CÓ VIRUS, ĐỒNG HỒ , ĐIẾM GIỜ, ĐẾM SỐ, WORMS, Ổ KHÓA PHẦN MỀM, THIẾT BỊ CHẾT, TROJAN-HORSE, ĐỊNH TUYẾN, CỬA SẬP, BOM HẸN GIỜ HOẶC BẤT CỨ MẬT MÃ, HƯỚNG DẪN, CHƯƠNG TRÌNH HAY LINH KIỆN KHÁC.

BẠN THỪA NHẬN RẰNG TOÀN BỘ RỦI RO PHÁT SINH BÊN NGOÀI VIỆC SỬ DỤNG HAY THI HÀNH PHẦN MỀM BẠN VẪN PHẢI MỞ RỘNG RA THEO PHÁP LUẬT.

Một số luật không cho phép từ chối trách nhiệm bảo đảm ngụ ý, do đó một số hoặc tất cả các khuyến cáo trên đây không thể áp dụng cho bạn.

 1. Giới hạn trách nhiệm

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP BEETALK KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO DÙ TRONG HỢP ĐỒNG, BẢO ĐẢM, XÂM  PHẠM (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BẤT CẨN (DÙ LÀ CHỦ ĐỘNG, THỤ ĐỘNG HAY QUY GÁN), TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM HAY TRÁCH NHIỆM NGHIÊM NGẶT HOẶC LÝ THUYẾT KHÁC), HOẶC NGUYÊN NHÂN HÀNH ĐỘNG KHÁC TẠI LUẬT, IN VỐN, BY TƯỢNG HOẶC MẶT KHÁC, DO MẤT MÁT VỀ SỬ DỤNG, LỢI NHUẬN, THU, UY TÍN HOẶC DỰ TIẾT KIỆM HOẶC CHO MỌI THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, ĐẶC BIỆT HAY HẬU QUẢ (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ MẤT DỮ LIỆU, GIÁN ĐOẠN DỊCH VỤ, MÁY TÍNH, ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG HOẶC THIẾT BỊ DI ĐỘNG THẤT BẠI) PHÁT SINH NGOÀI VIỆC SỬ DỤNG HAY KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG PHẦN MỀM BAO GỒM BẤT CỨ TỔN HẠI DO TRÊN, NGAY CẢ KHI BEETALK ĐÃ ĐƯỢC KHUYÊN VỀ KHẢ NĂNG CỦA TỔN HẠI NHƯ VẬY.

QUYỀN DUY NHẤT CỦA BẠN ĐỐI VỚI BẤT CỨ VẤN ĐỀ NÀO HAY KHÔNG HÀI LÒNG VỚI PHẦN MỀM là gỡ bỏ và chấm dứt SỬ DỤNG PHẦN MỀM VÀ / HOẶC CHẤM DỨT TÀI KHOẢN CỦA BẠN.

Một số luật không cho phép giới hạn trách nhiệm pháp lý, do đó một số hoặc tất cả các hạn chế nêu trên có thể không áp dụng cho bạn.

 1. Cơ quan đại diện

Bạn đại diện và bảo đảm rằng bạn thực hiện theo các điều khoản của EULA này. Hơn nữa, bạn đại diện và bảo đảm rằng bạn sẽ ở bất kỳ và tất cả các lần gặp gỡ với nghĩa vụ dưới đây của bạn, cũng như bất kỳ và tất cả các luật, quy định và chính sách mà có thể áp dụng đối với việc sử dụng các phần mềm.

 1. Hạn chế xuất khẩu trong các phiên bản phần mềm dành choViệt Nam

Bạn thừa nhận rằng EULA này có thể phải chịu bất kỳ luật, quy định và hạn chế khác liên quan đến việc xuất nhập khẩu của các phần mềm hoặc thông tin về các phần mềm, bao gồm nhưng không giới hạn luật xuất khẩu của nước Viện Nam, trong đó có thể được áp đặt bởi các nhà chức trách liên quan. Bạn đảm bảo rằng bạn sẽ luôn tuân thủ các luật lệ, quy định và hạn chế khác liên quan đến xuất nhập khẩu của các phần mềm và các tài liệu liên quan và thông tin. Bạn không có quyền để xuất khẩu phần mềm, tài liệu và các thông tin về phần mềm, mà không cần sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

 1. Tiền bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ BeeTalk, các chi nhánh, công ty mẹ, công ty con, các cán bộ, giám đốc, nhân viên, đồng nhãn hiệu hoặc các đối tác và các tác nhân khác (gọi chung là “Bên Được Bồi Thường”), chi phí của bạn, chống lại bất kỳ và tất cả các khiếu nại , hành động, thủ tục tố tụng, và bộ quần áo và tất cả các liên quan công nợ, thanh toán, hình phạt, tiền phạt, chi phí và phí tổn (bao gồm, nhưng không giới hạn, chi phí pháp lý hợp lý và chi phí giải quyết tranh chấp khác) phát sinh do bất kỳ Bên Bồi thường phát sinh từ hoặc liên quan đến bạn (a) vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ điều khoản của EULA này hoặc bất kỳ luật, quy định, chính sách hay hướng dẫn, có hoặc không được tham chiếu trong tài liệu này, hoặc (b) vi phạm bất kỳ quyền của bất kỳ bên thứ ba, hoặc (c) sử dụng hoặc sử dụng sai Phần mềm, hoặc (d) sử dụng hoặc sử dụng sai, sản xuất hay thao tác nội dung phân phối trên, thông qua hoặc với các phần mềm, hoặc như là kết quả của việc sử dụng hoặc kết quả của phần mềm (ví dụ, trò chơi, nâng cấp trò chơi và các ứng dụng khác).

 1. Chấm dứt

EULA này sẽ có hiệu lực kể từ ngày EULA này được nhập vào bằng cách cài đặt phần mềm. EULA này hết hạn bởi chỉ chấm dứt. Bạn có thể chấm dứt EULA này bất cứ lúc nào bằng cách ngừng sử dụng tất cả các quyền phần mềm, tài liệu hướng dẫn và sở hữu trí tuệ liên quan, và loại bỏ tất cả các bản sao của phần mềm từ tất cả các ổ đĩa cứng, mạng và các phương tiện lưu trữ khác. Chúng tôi có quyền chấm dứt EULA này có hiệu lực ngay lập tức bất cứ lúc nào vì lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn, các sự kiện mà chúng ta thiết lập mà bạn không dính chặt vào một hoặc nhiều hơn các quy định của EULA này. Hơn nữa bạn thừa nhận rằng khi chấm dứt, tất cả các giấy phép và quyền sử dụng các phần mềm và / hoặc hàng hóa ảo kết hợp chấm dứt. Tất cả các quy định liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ tồn tại sự chấm dứt của EULA này và do đó sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm liên quan đến bất kỳ thiệt hại gây ra bởi sự chấm dứt của EULA này.

 1. Luật điều chỉnh và thẩm quyền

Hiệp định này sẽ được điều chỉnh bởi và giải thích phù hợp với pháp luật của nước Việt Nam mà không liên quan đến mâu thuẫn với các quy định của pháp luật. Công ước Liên Hiệp Quốc về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế và Luật thông tin máy tính Transaction Uniform được rõ ràng không. Bất kỳ thủ tục pháp lý phát sinh từ hoặc liên quan đến Hiệp định này đối với hoặc liên quan đến BeeTalk hoặc bất kỳ Bên được Bồi thường dưới sẽ phải chịu sự xét xử của các tòa án của nước Việt Nam và bạn không thể hủy bỏ sự phán quyết của tòa án như vậy. Trình đó sẽ không ảnh hưởng đến quyền của BeeTalk khởi kiện ở bất cứ quyền hạn khác.

 1. TỔNG QUAN

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bằng cách nhấp vào nút “Tôi đồng ý” (hoặc nút tương tự hoặc liên kết có thể được chỉ định của chúng tôi thể hiện sự chấp nhận của bạn về EULA này và / hoặc thỏa thuận của bạn để tải về và cài đặt các phần mềm), bạn đang nhập vào một hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý. Bạn đồng ý sử dụng thông tin liên lạc điện tử để ký hợp đồng, đặt hàng và tạo ra các hồ sơ khác và để việc phân phối điện tử của các thông báo, các chính sách và hồ sơ của các giao dịch bắt đầu hoặc hoàn thành thông qua các phần mềm. Hơn nữa, bạn hướng từ bỏ bất kỳ quyền hoặc yêu cầu theo bất kỳ luật hoặc quy định ở bất cứ quyền hạn mà yêu cầu một bản gốc (không điện tử) có chữ ký hoặc giao hàng hoặc lưu giữ các hồ sơ không phải điện tử trong phạm vi pháp luật cho phép bắt buộc áp dụng.

Hiệp định này là chỉ duy nhất cho lợi ích của bạn và của chúng tôi và không phải là vì lợi ích của bất kỳ người nào hoặc tổ chức nào khác, ngoại trừ cho các chi nhánh và công ty con của BeeTalk (và mỗi nhân BeeTalk và người thừa kế và chuyển nhượng tương ứng chi nhánh và các công ty con).

EULA này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và BeeTalk với sự tôn trọng đến đối tượng của hợp đồng này và sẽ bỏ và thay thế tất cả những hiểu biết trước và thỏa thuận, trong bất cứ hình thức, liên quan đến chủ đề. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi EULA này bất cứ lúc nào bằng cách cung cấp như EULA sửa đổi để bạn hoặc bằng cách xuất bản EULA sửa đổi trên nền tảng. Tiếp tục sử dụng các phần mềm được sự chấp nhận của bạn bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của EULA sửa đổi. Nếu bất kỳ điều khoản của EULA này sẽ được coi là trái pháp luật, bãi bỏ, hoặc vì lý do nào không thể thực thi theo pháp luật của bất cứ quyền hạn, thì điều khoản đó sẽ được coi là tách khỏi EULA này và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và tính thực thi của bất kỳ điều khoản còn lại trong khu vực đó cũng không hiệu lực và tính thực thi của quy định trong câu hỏi theo luật của bất cứ quyền hạn khác. Việc chúng tôi không có bất kỳ quyền nào dưới đây đúng không hoạt động như là từ bỏ quyền của chúng tôi để thực hiện quyền đó hoặc bất kỳ quyền nào khác trong tương lai. Chúng tôi được phép theo quyết định riêng của chúng tôi để cho hay chuyển nhượng EULA này hoặc bất kỳ dưới đây quyền mà không cần báo trước.

BẠN THỪA NHẬN RẰNG BẠN ĐÃ ĐỌC EULA NÀY VÀ HIỂU QUYỀN, NGHĨA VỤ, ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC QUY ĐỊNH ĐÂY. BẰNG CÁCH NHẤP VÀO NÚT “TÔI ĐỒNG Ý” (HOẶC NÚT TƯƠNG TỰ HOẶC LIÊN KẾT CÓ THỂ ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH BỞI CHÚNG TÔI) VÀ / HOẶC TIẾP TỤC CÀI ĐẶT PHẦN MỀM, BẠN THỎA THUẬN RÀNG BỊ RÀNG BUỘC THEO ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA NÓ VÀ CẤP ĐẾN BEETALK QUYỀN ĐƯỢC QUY ĐỊNH ĐÂY.

Cập nhật lần cuối: 19 Tháng tám 2015

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Bạn có biết rằng trình duyệt của bạn đã lỗi thời?

Trình duyệt của bạn đã lỗi thời, và có thể không tương thích tốt với website. Bên dưới là danh sách những trình duyệt phổ biến hiện nay.

Click vào biểu tượng để tải trình duyệt bạn muốn.

Bằng việc bạn đóng của sổ này bạn chắc rằng trải nghiệm của bạn trên website có thể bị hạn chế.